Inici > Notícies > Notícies de l'empresa

ESTÀNDARD DE L'ÀFRICA ORIENTAL EAS 11: 2019 Xapes d'acer llis i ondulades galvanitzades en calent â Especificació

2021-11-18

1.Àmbit
Aquesta norma d'Àfrica Oriental especifica els requisits, els mètodes d'assaig i el mostreigPlanxes d'acer llisa i corrugada galvanitzada en calentper a cobertes i ús general.
Aquesta norma no cobreix tots els perfils especials.
2.Referències normatives
En el text es fa referència als documents següents de manera que part o la totalitat del seu contingut constitueix els requisits d'aquest document. Per a referències datades, només s'aplica l'edició citada. Per a les referències sense data, s'aplica l'última edició del document de referència (incloses les esmenes).
EAS 196, acer al carboni d'aliatge de baixa resistència d'alta resistència per a làmines laminats en calent i en fred â Especificació
ISO 6507-1, Materials metàl·lics â Prova de duresa Vickers â Part 1: Mètode de prova
ISO 6508-1, Materials metàl·lics â Prova de duresa Rockwell â Part 1: Mètode de prova
ISO 6892-1, Materials metàl·lics â Assaig de tracció â Part 1: Mètode d'assaig a temperatura ambient
3.Termes i definicions
Als efectes d'aquest document, s'apliquen els termes i definicions següents.
ISO i IEC mantenen bases de dades terminològiques per utilitzar-les en l'estandardització a les adreces següents:
â Plataforma de navegació en línia ISO: disponible a http://www.iso.org/obp
3.1 xapes galvanitzades
làmines d'acer amb un recobriment uniforme de zinc aplicat pel procés d'immersió en calent
3.2 làmines ondulades
xapes d'acer galvanitzat que es formen mecànicament per obtenir perfils regulars, sinusoïdals, tal com es mostra a la figura 1

3,3 de gruix
en referència al metall base
3.4 pla
làmines planes o uniformes sense cap tipus de relleu
3,5 alçada
distància entre dos punts corresponents i consecutius de les làmines d'acer ondulat al llarg de la seva amplada
4.Requisits generals
4.1 Dimensions
4.1.1 Longitud
Quan es mesura d'acord amb 9.2.2, la longitud nominal de les làmines llises i ondulades ha de ser de 2000 mm o 2500 mm o 3000 mm amb una desviació permesa de + 0,5 %, 0 %.
4.1.2 Amplada

4.1.3 Gruix
El gruix de les xapes llises i ondulades galvanitzades s'expressarà en calibres. El gruix corresponent en mil·límetres serà el que s'especifica a la taula 2.

4.1.4 Quadrat
Quan es mesura d'acord amb 9.2.3, la distància entre les cantonades diagonalment oposades de la làmina no ha de diferir en més de 10 mm.
4.2 Perfil
4.2.1 Profunditat
La profunditat de les ondulacions ha de ser de 18 mm ± 1,5 mm, quan es mesura d'acord amb 9.2.6.
4.2.2 Alçada
El pas de les ondulacions ha de ser de 76 mm ± 2 mm quan es mesura d'acord amb 9.2.5.
4.3 Resistència a la tracció
La resistència a la tracció de les làmines galvanitzades planes i ondulades quan es determina d'acord amb 9.2.7 no ha de ser inferior a 300 N/mm2. El límit elàstic no ha de ser inferior a 210 N/mm2.
4.4 Duresa
Les propietats de duresa de les xapes d'acer seran les següents:
Perquè els fulls de 32G i 30G siguin durs i els fulls de 28G i superiors siguin durs o mig durs.
4.5 Resistència a la flexió
Quan es prova d'acord amb 9.2.8, la làmina no s'ha d'esquerdar, aplanar-se ni estellar-se.
4.6 Llibertat de defectes
Les làmines han de ser uniformes, netes i exemptes de defectes que puguin afectar negativament el seu ús.
4.7 Acabat
L'acabat de les làmines galvanitzades llises i ondulades ha de ser âAcabat de molíâ.
5.Procés de galvanització (criteris de compliment)
5.1 Requisit general
Les làmines d'acer s'han de fabricar d'acord amb la pràctica actual acceptada i han de ser d'acer laminat i fresat fet per un procés adequat i complint els requisits de la norma EAS 196. Les xapes han de ser fidels a la mida i homogènies. També han d'estar lliures de forats, llàgrimes, girs, combades i vores i cantonades danyades. Les ondulacions seran paral·leles a les vores de les làmines.
5.2 Revestiment de zinc
5.2.1
El recobriment de zinc s'ha de dur a terme mitjançant el procés d'immersió en calent amb una fosa que contingui com a mínim un 98,5% de zinc pur. La massa mínima de recobriment de zinc a les dues cares de la xapa i el gruix corresponent de recobriment de zinc a cada costat han de complir la classificació especificada a la taula 3.
5.2.2
La massa nominal del recobriment de zinc per metre quadrat, quan s'assaja segons els mètodes especificats a 8.1, ha de correspondre a la classificació especificada a la taula 3. Els valors mínims determinats pels mètodes especificats a 8.1, seran els que es mostren a la taula 3.
5.2.3
L'adherència del recobriment de zinc ha de ser tal que no hi hagi escates ni estelles a la xapa acabada galvanitzada plana o corrugada, quan s'assaja d'acord amb 8.2.
5.3 Classificació del recobriment de zinc
Les làmines d'acer galvanitzats planes i ondulades s'han de classificar en set (7) classes en funció de la massa de recobriment de zinc aplicada per complir diferents condicions ambientals i de servei. Les classes seran les especificades a la taula 3.

6.Marcament
6.1 Fulls conformes
6.1.1 Marcatge
Cada xapa d'acer galvanitzat pla o corrugat conforme a aquesta norma ha d'estar marcada de manera llegible i indeleble amb el següent:
a) Nom i/o marca comercial del fabricant;
b) El gruix del metall base expressat en mil·límetres i calibre amb la paraula âGAUGEâ completa;
c) La classe de recobriment de la làmina;
d) La identificació del lot;
e) Les làmines de calibre 32, s'han de marcar clarament âNo per a cobertesâ cada 1 m al llarg.
6.2 Fulls no conformes
Tots els fulls no conformes s'han d'identificar tallant les quatre cantonades com a mínim 75 mm al llarg de les vores en diagonal i s'han de marcar âRebutjatâ amb tinta indeleble.
7.Mostreig
7.1 General
Els procediments de mostreig dels apartats 7.2 i 7.3 s'han d'aplicar per determinar si un lot compleix els requisits pertinents de l'especificació.
Es considera que les mostres preses representen el lot.
7.2 Mostra per a inspecció i prova dimensional
7.2.1
Del lot, s'ha de fer un mostreig aleatori d'acord amb la taula 4.
7.2.2
Per a la indústria manufacturera, s'han de prendre tres fulls en cada torn de 8 hores.
7.3 Mostra per a altres proves

De la mostra presa d'acord amb 7.2.1, agafar a l'atzar un full.

8.Prova de recobriment de zinc
8.1 Massa de recobriment de zinc
8.1.1 Mètode de pes
Les xapes d'acer es pesen abans de galvanitzar. Després es passaran pel procés de galvanització i es tornaran a pesar al final del procés.
8.1.2 Mètode del clorur d'antimoni
La peça d'assaig d'una àrea mínima de 5 000 mm2 s'ha de pesar i després s'ha d'introduir en una solució d'extracció de zinc d'una part de clorur d'antimoni i vint parts d'àcid clorhídric (gravetat específica 1,19), i s'ha de romandre fins que el recobriment s'hagi dissolt completament. La peça d'assaig s'ha de treure de la solució quan s'acabi la reacció química violenta, esbandida amb aigua corrent, raspallada per eliminar qualsevol substància solta, s'asseca i es pesa.
8.1.3 Càlcul
La mitjana del guany o pèrdua de massa (grams) calculada a partir dels resultats obtinguts de tres proves ha de representar la massa de recobriment de zinc a banda i banda de cada prova (vegeu l'annex A).
Els resultats s'expressaran en grams per metre quadrat (g/m2).
8.2 Prova d'adherència del recobriment
L'assaig ha de consistir a sotmetre la prova a deformació mitjançant flexió en una direcció. La peça d'assaig s'ha de doblegar mecànicament o agafar-se amb un dispositiu accionat manualment (també es poden utilitzar mandrils) i doblegar-se fins que les dues potes de la prova estiguin paral·leles entre si, és a dir, a 180°.
Una segona peça de prova s'ha de doblegar en sentit contrari.
Les làmines s'han de doblegar al voltant d'un diàmetre de 38 mm.
9.Inspecció i proves físiques
9.1 Inspecció
Inspeccioneu la mostra presa d'acord amb la clàusula 7 per comprovar el compliment dels apartats 4.6 i 5.1.
9.2 Dimensions
9.2.1 Gruix
Mesureu amb un calibre de cargol micròmetre amb una proximitat de 0,01 mm el gruix de cada làmina de la mostra de les làmines en qualsevol punt, com a mínim, a 10 mm d'una vora i un extrem de la làmina.
9.2.2 Longitud
Col·loqueu cada full a la mostra al seu torn sobre una superfície plana i rígida. Mesureu amb una cinta mètrica d'acer de longitud adequada fins a 1 mm més proper la longitud de cada làmina al llarg de la línia central de la làmina.
9.2.3 Quadrat
Col·loqueu cada full a la mostra al seu torn sobre una superfície plana i rígida. Mesureu amb una cinta mètrica d'acer de longitud adequada fins a 1 mm més proper la distància entre les cantonades diagonalment oposades de cada fulla i registreu amb el mm més proper la diferència entre les dues mesures.
9.2.4 Amplada
9.2.4.1 Fulls llisos
Col·loqueu cada full a la mostra al seu torn sobre una superfície rígida. Mesureu amb una cinta mètrica d'acer de longitud adequada a 1 mm més a prop de l'amplada de la làmina.
9.2.4.2 Làmines ondulades
Col·loqueu cadascuna de les làmines de la mostra al seu torn sobre una superfície plana i rígida i mesura amb una cinta mètrica d'acer de longitud adequada fins a 1 mm més proper a l'amplada de la làmina. Escolliu a l'atzar una secció transversal de la làmina i si, a causa de la naturalesa elàstica de la làmina, la part inferior de les ondulacions o abeuradors cap avall no estan totes en contacte amb la superfície de suport, apliqueu una pressió suficient a la superfície superior de la làmina. per posar la superfície inferior en contacte total amb la superfície de suport. Assegureu-vos que l'aplicació de pressió no provoqui cap deformació de la làmina més que la necessària per posar les ondulacions en contacte amb la superfície rígida.
Col·loqueu el calibre d'amplada adequat al tipus de làmina que s'està provant a través del full en qualsevol secció transversal escollida i en angle recte amb els costats del full i ajusteu el calibre perquè s'ajusti fermament a les ondulacions més exteriors. Determineu si l'amplada de la làmina compleix els requisits de la taula 1. Les dues vores de la làmina ondulada s'han de girar cap amunt mentre es mesuren
9.2.5 Alçada
Amb la làmina en contacte amb una superfície plana, col·loqueu una regla graduada transparent a la vora a través de la làmina de manera que es recolzi perpendicularment sobre les crestes de dues ondulacions adjacents lluny dels punts de contacte i llegiu la distància entre elles a 1 mm més proper. . Repetiu el procés per millorar els vostres resultats fent la mitjana de cinc lectures per a la distància entre diverses crestes.
9.2.6 Profunditat de les ondulacions
Amb la regla inicial estirada plana a través de les ondulacions a la vora del full, utilitzeu una altra regla graduada o pinces per mesurar la distància perpendicular entre la regla inicial i el suport rígid.
9.2.7 Resistència a la tracció
A partir de la mostra de la clàusula 7, prepareu una mostra de prova de tracció, després de treure el recobriment, tallant una tira de 30 mm x 80 mm, de manera que la longitud de la mostra sigui transversal a la direcció o el rodatge de la làmina. La porció de làmina de la qual es talla la peça d'assaig s'ha d'aplanar amb cura. Determineu la resistència a la tracció de la mostra d'acord amb la norma ISO 6892-1.
Si la resistència a la tracció de la mostra d'assaig no compleix els requisits de 4.3, prepareu dues mostres d'assaig més i determineu-ne la resistència a la tracció. Si ambdós exemplars compleixen els requisits, descartar els resultats del primer exemplar, però si algun dels exemplars addicionals no compleix els requisits, es considera defectuós el full i el lot.
9.2.8 Prova de flexió i prova d'adherència al recobriment
S'ha de seleccionar una mostra d'assaig d'acord amb la clàusula 7 i s'ha de preparar per mesurar 10 mm d'amplada i 120 mm de llarg.
Es tallarà amb la seva longitud transversal a la direcció d'enrotllament de la làmina. Doblegueu la tira amb cura al voltant d'un tambor de 38 mm de diàmetre (també es poden utilitzar mandrils) fins que les vores de la mostra siguin aproximadament semicirculars.
Si la mostra es trenca, prepareu i proveu dues mostres més de la mateixa manera. Si ambdues mostres d'assaig compleixen els requisits de 4.4, 4.5 i 5.2.3, descartar els resultats obtinguts en la primera prova, però si alguna de les dues esquerdes al corbat, considera que la làmina i el lot són defectuosos.
9.2.9 Prova de duresa
L'assaig de duresa de les làmines d'acer ha de ser d'acord amb la norma ISO 6507-1 o ISO 6508-1.